İndirim ve istisna tasdik zorunluluğuna ilişkin tereddütler

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 227. maddesinde yer alan düzenleme uyarınca, Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlanılmasını belirlenen şartlara uygun olarak Yeminli Mali Müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi şartına bağlamaya yetkili kılınmıştır.

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 12. maddesi düzenlemesinde ise Yeminli Mali Müşavirlerin tasdik edecekleri belgeler, tasdik konuları ile tasdike ilişkin usul ve esasların; gerçek ve tüzelkişilerin mükellefiyet şekilleri, iş kolları ve ciroları, döviz kazandırıcı işlemleri, ithalat ve ihracatları, yatırımın miktarları ve nevileri ile belgelerin ibraz edileceği merciler esas alınmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Konuyla ilgili olarak çıkarılan ve 2.1.1990 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in “Tasdik Kapsamı” başlıklı 7.maddesinde, Yeminli Mali Müşavirlerce vergi mevzuatı yönünden tasdiki yapılabilecek olan konu ve belgeler belirtilmiş, maddenin son fıkrasında ise tasdik işlemi yapılırken aranacak asgari bilgi, şekil şartları ile tasdike ilişkin diğer usul ve esasların Bakanlıkça çıkartılacak tebliğlerle belirleneceği; maddede belirtilen konuların ve belgelerin tasdikine ilişkin olarak Bakanlıkça tebliğ çıkartılmadıkça, Yeminli Mali Müşavirlerin bu konu ve belgelerle ilgili olarak tasdik işlemi yapamayacakları açıklanmıştır.

Vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlanılmasını Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen şartlara uygun olarak Yeminli Mali Müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz şartına bağlanması ile ilgili Kurumlar Vergisi İstisna, İndirim ve Muafiyetlerine 3568 sayılı Kanun Genel Tebliğleri ile düzenlemelerde bulunulmuş ve ilgili Tebliğlerde belirtilen işlemlerin Yeminli Mali Müşavirlerce tasdik edilmesi, belirli bir tutarı aşması halinde zorunlu tutulmuş durumdadır. Belirlenen tutarın Bakanlıkça özel bir belirleme yapılmadığı takdirde her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanmaktadır.

Durum bu olmakla birlikte tasdik zorunluluğu kapsamına alınan istisna ve indirimlerden çoğunun uygulanabilirliği ortadan kalkmış, bazılarının ise yeni 13/06/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’ndaki madde numarası ve içeriği değişmiş durumda. Hal böyle olunca bu durum, mükellefler ve meslek mensuplarında tereddütlere neden olmaktadır. Örneğin tüm istisnalar için tasdik raporu düzenlenmesi gerektiğini savunanlar olduğu gibi taşınmaz ve iştirak hissesi satış kazancı istisnası gibi birkaç istisna ve indirim dışında tasdik raporuna gerek olmadığını savunanlar da var. Bu tartışmanın tam tasdik sözleşmesi imzalamayan mükellefler için geçerli olduğunu hemen belirtelim.

Dolayısıyla tam tasdik sözleşmesi bulunmayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde yararlandıkları hangi istisna ve indirimler için vergi dışı tutulan işlemleri Yeminli Mali Müşavirlere tasdik ettirmelerinin zorunlu olduğu ve bunun için dikkate alınması gereken asgari tutarlar ile yeniden değerleme işlemlerinin tasdik raporu düzenlenmesini gerektirip gerektirmediği hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklamada bulunulmasında fayda bulunmaktadır.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.